Algemene Voorwaarden

Artikel 01. Definities
Artikel 02. Algemeen
Artikel 03. Aanmelden voor deelname
Artikel 04. Annuleren van deelname
Artikel 05. De expositie
Artikel 06. Demonstratie in de stand
Artikel 07. Kwaliteit van de kunstwerken
Artikel 08. Afleveren en ophalen
Artikel 09. Verkoop van geëxposeerde werken
Artikel 10. Vermeldingen van namen van exposerende exposanten en publicatie van afbeeldingen van werken
Artikel 11. Verzekering
Artikel 12. Kosten
Artikel 13. Suggesties en klachten
Artikel 14. Overige bepalingen

Artikel 01. Definities 
a. Leverancier: Stichting Kunst Expo Eindhoven hierna te noemen ‘de Organisatie’.
– Kamer van Koophandel: KvK 67869297
– Bankrekening ABN AMRO: NL 78 ABNA 0543814912
b. Exposant: de natuurlijke of rechtspersoon die met de Organisatie een overeenkomst heeft afgesloten of aan wie de Organisatie een offerte daartoe heeft uitgebracht.
c. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
d. Dienst: de specifieke dienst die de Organisatie met de Exposant overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel offerte.
e. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Organisatie en Exposant.
f. Website: de website van de Organisatie, te bereiken via www.kunstexpo.eu.

Artikel 02. Algemeen
a. De organisatie van Kunst Expo Eindhoven is in handen van Stichting Kunst Expo Eindhoven.
b. Exposanten accepteren deze voorwaarden volledig en onvoorwaardelijk.

Artikel 03. Aanmelden voor deelname 
a. Exposanten melden zich online aan via het inschrijfformulier op www.kunstexpo.eu voor deelname aan Kunst Expo Eindhoven.
b. Aanmeldingen voor deelname worden door de Organisatie per e-mail bevestigd.
c. Deelname is pas definitief ná het voldoen van het inschrijfgeld en de schriftelijke deelnamebevestiging van de Organisatie.

Artikel 04. Annuleren van deelname
a. Afmelding voor deelname moet per e-mail via info@kunstexpo.eu. De afmelding wordt in de regel binnen vijf werkdagen door de Organisatie bevestigd.
b. Bij afmelding voor deelname binnen 14 dagen ná inschrijving (tot 30 dagen vóór de expositie) brengt de Organisatie € 10,- administratiekosten in rekening, ongeacht de reden.
c. Bij afmelding tussen de 30-10 dagen vóór de expositie brengt de organisatie 50% van de totale deelnamekosten verschuldigd, ongeacht de reden.
d. Bij afmelding vanaf tien dagen voor de expositie zijn ongeacht de reden, de volledige deelnamekosten verschuldigd.
e. Wanneer een deelnemer zonder zich af te melden niet exposeert op een of beide dagen van Kunst Expo Eindhoven, zijn ongeacht de reden ook de volledige deelnamekosten verschuldigd.

Artikel 05. De expositie
a. De Organisatie bepaalt welke plaats de te exposeren werken in de expositiehal krijgen.
b. Exposerende exposanten mogen tijdens de expositie in de directe omgeving van hun geëxposeerde kunstwerken bezoekers te woord staan.
c. Exposerende exposanten mogen eigen promotiemateriaal aan bezoekers afgeven.

Artikel 06. Demonstratie in de stand
a. Is het zomaar toegestaan om een demonstratie te geven?
b. Alleen kunst gerelateerde ‘live’ demonstraties zijn toegestaan.
c. Demonstraties mogen alleen plaatsvinden in de stand.
d. Materialen die nodig zijn voor de demonstratie dient de exposant zelf mee te nemen.

Artikel 07. Kwaliteit van de kunstwerken
a. De exposant kan grotendeels zelf bepalen welke werken geëxposeerd worden, er gelden geen beperkingen ten aanzien van stijl, gebruikte materialen en ouderdom. Wel gelden enige andere hierna vastgelegde bepalingen.
b. De te exposeren werken moeten droog (verf/lijm) zijn en in de werken mogen geen scherpe voorwerpen, giftige of anderszins gevaarlijke stoffen verwerkt zijn.
c. De te exposeren werken moeten volledig tentoonstelling klaar zijn, dat wil zeggen ingelijst (of opgespannen) en voorzien van een degelijk ophangsysteem of in geval van een sculptuur direct plaatsbaar.
d. Formaten van de kunstwerken: elk maximaal 200 cm hoog. Alle werken moeten in de breedte en diepte binnen de gehuurde expositieplek passen.
e. Er geldt geen minimale tussenruimte tussen de te exposeren werken.
f. Omwille van de rust in presentatie en een professionele uitstraling, is het niet toegestaan om 2D-werken op de vloer te plaatsen.
g. Het boven- en onder elkaar exposeren van werken wordt sterk afgeraden. Het geniet sterke voorkeur om werken naast elkaar te exposeren. Ook dit omwille van de rust in presentatie en een professionele uitstraling.

Artikel 08. Afleveren en ophalen
a. De stand moet op de dag voorafgaand aan de expositie binnen de daarvoor door de Organisatie aangegeven tijdsperiode worden ingericht. De tijden waarop de stand moet worden ingericht, worden ruim van tevoren aan de exposerende exposanten bekend gemaakt.
b. Als het onmogelijk is op een bepaalde tijd binnen deze tijdsperiode aanwezig te zijn, moet dit uiterlijk één week voorafgaande aan de expositie per e-mail (info@kunstexpo.eu) worden aangegeven, zodat er zo mogelijk rekening mee gehouden kan worden met de tijdsindeling.

Artikel 09. Verkoop van geëxposeerde werken
a. De geëxposeerde kunstwerken mogen te koop worden aangeboden en ter plekke of later worden verkocht.
b. De kunstenaar bepaalt zelf de verkoopprijs. Deze is inclusief 6% BTW en wordt door de kunstenaar bij voorkeur vermeld op of direct naast het werk of op de sokkel.
c. Bij verkoop is geen commissie aan de Organisatie verschuldigd.
d. Als een geëxposeerd werk verkocht is, mag het vervangen worden door een ander werk dat door de Organisatie voor expositie wordt geaccepteerd.

Artikel 10. Vermeldingen van namen van exposerende exposanten en publicatie van afbeeldingen van werken
a. De Organisatie zal de namen van de exposerende exposanten op de door de Organisatie gewenste wijze en plaatsen vermelden.
b. Deze vermeldingen zijn voor de exposerende exposanten kosteloos, tenzij nadrukkelijk en vooraf anders is overeengekomen.
c. Exposerende exposanten verlenen de Organisatie het recht om afbeeldingen van hun werken zonder verdere toestemming en zonder vergoeding te gebruiken voor publicatie.

Artikel 11. Verzekering
a. De exposanten zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een verzekering voor de te exposeren werken.
b. De Organisatie draagt geen aansprakelijkheid voor de geëxposeerde kunstwerken.

Artikel 12. Kosten

a. Voor deelname aan Kunst Expo Eindhoven zijn deelnamekosten verschuldigd. De deelnamekosten worden door de Organisatie aan de deelnemers bekend gemaakt.
c. Indien er sprake is van borg voor geleende materialen dient deze contact betaald te worden op de dag van opbouw. Ná afloop van de expositie zal de borg ná inlevering van de geleende materialen in contanten worden terugbetaald.
d. De factuur voor deelname moet binnen de gestelde termijn worden voldaan, behalve ingeval schriftelijk anders is overeengekomen. Ingeval betaling niet tijdig plaatsvindt is de Organisatie gerechtigd de incasso uit handen te geven waarbij de kosten de kunstenaar ten laste vallen.
e. Stichting Kunst Expo Eindhoven is vrijgesteld van BTW. Genoemde bedragen zijn derhalve netto bedragen.

Artikel 13. Suggesties en klachten
a. De Organisatie streeft voortdurend naar verbetering van alle aspecten van de beurs en optimalisering van de dienstverlening aan de exposerende exposanten en bezoekers. Suggesties voor verbetering van de dienstverlening door aan de beurs deelnemende exposanten worden zeer op prijs gesteld en kunnen kenbaar gemaakt worden via info@kunstexpo.nl.
b. Gemaakte afspraken worden door de organisatie met de grootste zorg nageleefd. Mochten er onverhoopt toch zaken zijn welke anders verlopen dan ontvangen wij uw klacht graag schriftelijk via info@kunstexpo.eu. Schriftelijk kenbaar gemaakte klachten worden tot 1 maand ná de beurs in behandeling genomen. In alle gevallen wordt binnen 5 werkdagen op een klacht gereageerd.

Artikel 14. Overige bepalingen
a. De Organisatie en de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de opzet, verzorging en uitvoering van Kunst Expo Eindhoven. Ingeval werken door de Organisatie worden beschadigd, wordt de schade vergoed voor zover deze door de verzekering wordt gedekt.
b. Ondanks de zorg die de Organisatie aan het beheer van haar website(s) en de opzet, verzorging en uitvoering van Kunst Expo Eindhoven besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zet- of andere fouten in het door de Organisatie openbaar gemaakte materiaal, van welke aard dan ook, kunnen de Organisatie niet worden aangerekend en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Organisatie inhouden.
c. De Organisatie behoudt zich het recht voor om Kunst Expo Eindhoven, zonder voorafgaande kennisgeving, af te gelasten of uit te stellen, zonder dat zij op enige wijze tot schadevergoeding gehouden is jegens de deelnemers of derden. Bij afgelasting worden alle voor deelname betaalde kosten binnen 14 dagen onder aftrek van 10% kosten, terugbetaald. Als de beurs geannuleerd moet worden, verschoven of verkort, ten gevolge van overmacht of onvoorziene omstandigheden, zoals brand, stormschade en terreurdreiging, kan de Organisatie onder geen omstandigheid verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen. Deelnemers kunnen in deze gevallen geen aansprak maken op schadevergoeding of restitutie van voor deelname verschuldigde en/of betaalde bedragen. Tot nu toe is dit nog nooit voorgekomen bij enige beurs die door de Organisatie is georganiseerd.
d. De bepalingen verwoord in deze deelnamevoorwaarden kunnen op elk moment zonder nadere aankondiging aangepast worden. Voor aanpassing gemaakte afspraken, blijven van kracht met de voor de aanpassing van toepassing zijnde condities.
e. Deze versie van de algemene bepalingen is van kracht met ingang van 1 januari 2018.
f. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal door de Organisatie naar redelijkheid worden geoordeeld en gehandeld. In gevallen van meningsverschillen over de interpretatie van hetgeen in deze voorwaarden is vastgelegd, is het oordeel van de Organisatie bepalend. De Nederlandse versie van de Deelnamevoorwaarden is van toepassing op het evenement. Vertalingen dienen als leidraad voor hen die de Nederlandse taal niet machtig zijn.
g. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.